چرا برخی از افراد که آلوده به ویروس کرونا می شوند آنتی بادی تولید نمی کنند؟