استفاده از ماسک یک اقدام کلیدی برای کاهش انتقال ویروس و نجات جان افراد است .